10 lý do để ăn nho mỗi ngày

?n nho ng�n tay �c�m?i ng�y kh�ng nh?ng t?ng l??ng vitamin cho c? th? m� c�n c� nhi?u t�c d?ng ph�ng c�c b?nh t?t kh�c. D??i ?�y l� nh?ng t�c d?ng tuy?t v?i c?a tr�i nho ??i v?i s?c kho?.

an nho ngon tay uc

1 B?nh tim m?ch

�Qu? nho l�m t?ng l??ng oxit nitric trong m�u, gi�p ng?n ch?n vi?c h�nh th�nh c?c m�u ?�ng. V� th?, nho gi�p gi?m nguy c? l�n c?n ?au tim.
Ch?t ch?ng oxi h�a trong nho gi�p ng?n ch?n s? oxy h�a g�y ra b?i cholesterol g�y t?c m?ch m�u.
Nho c�n ch?a r?t nhi?u flavonoid: resveratrol v� quercetin. L�m gi?m s? l??ng c�c m?ng b�m th�nh m?ch v� l?c b? c�c ch?t ??c h?i ra kh?i d�ng m�u. Ch�ng l�m gi?m c�c t�c ??ng ti�u c?c c?a c�c g?c t? do v� gi?m t�c d?ng c?a cholesterol LDL l�n c�c ??ng m?ch.�

2. ?au n?a ??u

N??c nho l� m?t ph??ng ph�p ch?a ?au n?a ??u r?t hi?u qu?. B?n n�n u?ng lo?i n??c n�y v�o bu?i s�ng s?m, m� kh�ng n�n pha lo�ng v?i n??c. N??c nho v� chi?t xu?t t? h?t nho l?i ???c coi l� bi?n ph�p gi?i quy?t ch?ng ?au n?a ??u.

Nho l?i ch?a r?t nhi?u ch?t ch?ng oxy h�a c� th? l�m gi?m ???c c�c tri?u ch?ng c?a ?au n?a ??u.

3. T�o b�n

T�c d?ng ph�ng ch?ng altamofen ch?ng t�o b�n, do nho ch?a c�c lo?i axit h?u c?, ???ng v� cellulose.

L�m gi?m t�o b�n b?ng c�ch t?ng c??ng s?c m?nh c�c c? ? d? d�y v� ru?t non.

Nho c?ng c� ch?a r?t nhi?u ch?t x? kh�ng h�a tan. L??ng l?n ch?t x? n�y s? th�c ??y s? h�nh th�nh v� b�i ti?t ph�n. nh? ?�, nho c� th? khi?n b?n ?i ??i ti?n th??ng xuy�n h?n.

Ch?t x? kh�ng h�a tan trong nho kh�ng c� t�c d?ng h?p thu n??c trong ph�n v� nho th� l?i kh�ng ch?a nhi?u ch?t x? h�a tan.

4. M?t m?i

?n nho c� th? gi�p duy tr� s? c�n b?ng s?t v� c�c ch?t kho�ng trong c? th?. S?t l� m?t ch?t kho�ng r?t c?n thi?t cho nhi?u ho?t ??ng c?a c? th?. Thi?u s?t c� th? khi?n b?n tr? n�n ch?m ch?p l? ??, t�m tr� b?n c?ng kh�ng ho?t ??ng nhanh v� hi?u qu?.

U?ng n??c nho c� th? cung c?p th�m n?ng l??ng cho c? th?, g?n nh? ngay l?p t?c.

an nho ngon tay

Xem th�m c�c ??a ch? mua nho uy t�n ch?t l??ng ? H� N?i==>clickhere

5. Kh� ti�u

  • Nho c� vai tr� quan tr?ng trong vi?c gi?m ch?ng kh� ti�u.
  • Gi?m s?c n�ng, ch?a ch?ng kh� ti�u c?ng nh? l�m gi?m s? k�ch ?ng ? d? d�y.
  • H? tr? ?i?u tr? m?t s? v?n ?? ti�u h�a kh�c nh? m?t th?c ph?m nh?, d? ti�u h�a v?i ???ng ru?t.

6. S?i th?n

  • Nho c� th? l�m gi?m ?�ng k? n?ng ?? axit uric v� gi�p lo?i b? axit ra kh?i h? ti?t ni?u.
  • L�m gi?m �p l?c l�n th?n.
  • K�ch th�ch ?i ti?u, gi�p lo?i tr? axit uric c�n t�ch t? trong c? th? ra ngo�i.

7. Tho�i h�a ?i?m v�ng

Ng?n ch?n vi?c suy gi?m th? l?c do l�o h�a v� tho�i h�a ?i?m v�ng. C� th? h? tr? s?c kh?e c?a ?�i m?t v� l�m gi?m c�c b?nh ?e d?a th? l?c li�n quan ??n v�ng m?c.

3 kh?u ph?n nho m?t ng�y l�m gi?m nguy c? tho�i h�a ?i?m v�ng ?i kho?ng 36%. C? nho v� r??u vang (l�m t? nho) c� th? l�m gi?m t�nh tr?ng suy gi?m th? l?c theo th?i gian.

8. M? m�u

L�m gi?m l??ng cholesterol trong m�u. Pterostilbene c� li�n quan ch?t ch? ??n resveratrol, ch?t ch?ng oxy h�a v� l�m nho c� m�u ?? t�m. T�c d?ng ng?n ch?n ung th? v� c� t�c d?ng r?t l?n l�n vi?c gi?m cholesterol m�u.

Saponin c� trong v? nho c� th? li�n k?t v?i c�c cholesterol v� l�m gi?m s? h?p thu cholesterol c?a c? th?, t? ?� l�m gi?m l??ng cholesterol trong m�u.

C� kh? n?ng ph�ng ng?a c�c ch?ng li�n quan ??n suy gi?m nh?n th?c.

9. H? mi?n d?ch

Ch?a r?t nhi?u vitamin: C, K, v� A. Gi�p t?ng c??ng s?c kh?e c?a nhi?u h? c? quan trong c? th?, ??c bi?t l� h? mi?n d?ch.�

10. C�c th�nh ph?n ch?ng ung th?

C� ch?a c�c th�nh ph?n ch?ng ung th?, do t�c d?ng ch?ng vi�m c?a resveratrol. Anthocyanin v� pro-anthocyanidin trong nho c� t�c d?ng ?c ch? s? ph�t tri?n c?a c�c t�c nh�n g�y ung th?. Nho c�n l�m ?c ch? s? ph�t tri?n v� lan r?ng c?a c�c t? b�o ung th?.

T�m mua nho ng�n tay t?i H� N?i

�C�ng ty TNHH N�ng S?n D?ng H��

Hotline:�1900986865

?i?m b�n 1: s? 683 Gi?i Ph�ng | ph??ng Gi�p B�t | Ho�ng Mai _ H� N?i

?i?m b�n 2: s? A11 Ng� 100 ???ng Trung K�nh _ TP HN

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà

    1 Comment