Cơ sở bán cỏ xạ hương – lá Thyme chất lượng cao tại Hà Nội

Trong l?ch s? h�ng ng�n n?m c?a ?m th?c v� y h?c, c? x? h??ng lu�n l� m?t lo?i th?o m?c linh ho?t c� nh?u t�c d?ng t?t cho s?c kh?e. G?n ?�y, ng??i ta b?t ??u ?ng d?ng nhi?u h?n c? x? h??ng t?c l� thyme trong cu?c s?ng. ??c bi?t l� t?ng m�i v? cho m�n ?n. Tuy nhi�n, c? x? h??ng kh�ng ph?i l� m?t nguy�n li?u d? mua, nhi?u ng??i b?n kho?n b�n c? x? h??ng ? ?�u. H�y c�ng t�m hi?u qua b�i bi?t d??i ?�y.�

C? x? h??ng – L� thyme l� g�

L� Thyme hay c�n ???c g?i v?i c�i t�n kh�c l� c? x? h??ng. N� c� ngu?n g?c t? mi?n nam�ch�u �u�t? ph�a t�y�??a Trung H?i�??n mi?n nam�Italia�nh?ng�b�y gi?�?� di th?c kh?p n?i tr�n th? gi?i. ? Vi?t Nam�c?ng ???c tr?ng ch? y?u ?�?� L?t�v�Sa Pa.�N�kh� ph? bi?n ? ch�u �u nh? ??c, Ph�p, S�c, �o v� khu v?c ??a Trung H?i nh? Italia.

 

la-thyme

 

Theo nghi�n c?u, c�y thyme l� c�y d??i b?i, cao 30�70�cm. T?o th�nh kh�m x�m hay l?c tr?ng tr?ng, c� th�n g?, m?c ??ng hay n?m,�nhi?u nh�nh�v� l�ng m?n. L� nh? v� h�nh ng?n gi�o d�i kho?ng 5-9mm. Cu?ng ng?n, m�p l� cu?n l?i c� l�ng nh? b�ng ? m?t d??i. Qu? b? c� 4 h?ch nh? m�u n�u. Hoa th??ng n? v�o th�ng 6-10.�

C�ng d?ng c?a c? x? h??ng, c? x? h??ng kh� ph� h?p v?i t?t c? c�c lo?i th?t, rau, th?t h?m, s�p, ??n, b�nh m� th?t, ??p v� pate. Ngo�i ra, c�n c� th? d�ng v?i n?m, khoai t�y chi�n, c� r?t (c�c lo?i rau kh�c) v� trong tr?ng tr�ng. ??c bi?t, th??ng ???c s? d?ng nhi?u trong ?m th?c ph??ng T�y.

L� thyme l� ??c s?n v�ng mi?n ???c s? d?ng trong d�n gian v� ch?a c� b?t k� th�ng tin g� v? c�c t�c d?ng ti�u c?c c?a n� cho ph? n? mang thai. Tuy nhi�n, v� ch?a c� c�c nghi�n c?u v? vi?c s? d?ng c? x? h??ng cho ??i t??ng l� ph? n? mang thai. N�n c?n th?n tr?ng khi d�ng. H?u nh? c? x? h??ng an produkte ohne kohlenhydrate to�n cho c�c ??i t??ng s? d?ng.�

C�ch tr?ng c? x? h??ng t?i nh� ??n gi?n

 

Cach trong co xa huong - la thyme

 

C? x? h??ng t?t nh?t l� n�n ???c tr?ng ? m?t v? tr� c� n?ng n�ng v?i ??t tho�t n??c t?t. N� c� th? ph�t tri?n nh? m?t c�y l�u n?m ch? kh�ng ph?i ng?n ng�y nh? nhi?u ng??i th??ng ngh?. B�n c?nh ?�, m�a xu�n l� m�a th�ch h?p ?? tr?ng c�y c? x? h??ng. N?u mu?n�nh�n gi?ng c� th? s? d?ng b?ng h?t, c?t, ho?c chia r? t? c�y. V?n l� lo�i c�y ch?u ???c h?n h�n t?t, c� th? ch?u b?ng gi� v� ???c t�m th?y khi m?c hoang ? v�ng n�i cao.�D?c theo�Riviera, t? ?? cao m?c n??c bi?n v� l�n ??n 800m l� t�m ???c lo?i c�y n�y. V?y b�n c? x? h??ng�? ?�u t?i H� N?i ch?t l??ng�?�

L� thyme mua ? ?�u?

Nhu c?u s? d?ng c? x? h??ng trong b?a c?m gia ?�nh ng�y c�ng t?ng v� t�c d?ng c?a c? x? h??ng, nhi?u ng??i t? t�m cho m�nh nh?ng n?i b�n c? x? h??ng, gi� c? x? h??ng bao nhi�u ti?n 1 kg. Tuy nhi�n, n?u kh�ng ph?i l� ng??i am hi?u v� tinh m?t, b?n v?n c� th? mua ph?i h�ng gi?, h�ng nh�i. N?u kh�ng bi?t v� s? d?ng c� ?nh h??ng ??n s?c kh?e. Mua l� thyme�? ?�u l� ch?t l??ng v� an to�n ch�nh l� ?i?u m� nhi?u ng??i ti�u d�ng b?n kho?n. B?i v?y, l?a ch?n nh?ng n?i b�n c? x? h??ng�?? mua l� r?t quan tr?ng v� c?n thi?t. N�ng s?n D?ng H� t? h�o l� m?t trong nh?ng n?i b�n c? x? h??ng�uy t�n, an to�n ??n tay ng??i ti�u d�ng. b?n c� th? mua c? x? h??ng online t?i ?�y. C�ng ty N�ng s?n D?ng H�lu�n l� s? l?a ch?n ho�n h?o cho b?n m?i khi mua h�ng.�

Th�ng tin li�n h?:

Hotline: 1900986865
C? s? ch�nh : 683 ???ng Gi?i Ph�ng
Chi Nh�nh: A11, Ng� 100, ???ng Trung K�nh

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà
    4 Comments