Không phụ thuộc hợp đồng

Không phụ thuộc hợp đồng

Bạn có thể hủy đơn hàng ngay khi bạn cảm thấy không hợp lý. Không có khoản đền bù nào được tính trong trường hợp này

Nông sản dũng hà Nông sản dũng hà