Mướp Nhật (quả lặc lày) - Nông Sản Dũng Hà

    Giờ mờ cửa từ 7:00 đến 22:00 hàng ngày