Đặc sản Hà Giang các sản phẩm trên vùng Tây Bắc như củ tam thất, tầm gửi cây nghiến, ba kích,….