Chương trình tuyển đại lý giống măng tây giá cả tốt

Chương trình cung cấp giống măng tây tới bà con triết khẩu 20% , hỗ trợ nợ chậm tiền giống tới khi thu hoạch