Tim gà Khối lượng: 500g
Lòng gà sạch Khối lượng: 500g
Mề gà Khối lượng: 500g